LAESTADIUS BOKHYLLA / LAESTADIUKSEN KIRJAHYLLY / LAESTADIUS' BOOKSHELF - FÖRSÖK TILL REKONSTRUKTION
   
Källa / Lähde / Source Citat från källan / lainaus lähteestä / quotation from the source Anmmärkn. / Huom / Noteningar
     
L. L. Læstadius till G. Wahlenberg 1829-03-09 Besvarad d. 7. April 1829 med Mottaget av LLL
  Hofset, då också sista trehäftet af Svensk Botanik sändes  
L. L. Læstadius till Elias Fries 1834-05-14 Kochs flora och Reuchenbachs excursor Önskat av LLL
  Smiths Fl. Britan. och den bästa Flora Helvetic. som nu finnes  
  har jag äfven längtat efter men det kan bli för mycket att begära på en gång.  
L. L. Læstadius till Elias Fries 1836-03-27 så är jag M.V.B. Mottaget av LLL
  mycken tack[-]skyldig för de meddelade utdragen af De Condolles Links med fl.  
  beskrifningar rörande Art.  
L. L. Læstadius till Wahlberg, P. F. 1839-03-02 Tillkommer Beställt av LLL
  Zetterstedts resa i Umeå Lappmark.  
  Engströms Resa i Luleå Lappmark.  
  Petr. Læstadii Journal andra delen.  
  Ofvanskrefne Böcker anhålles, att Herr Professor Wahlberg ville inköpa med  
  de pengar, som Hr Vahl lemnar 50 Rdr Banco. och tillika med de utlofvade  
  häften af Svensk Botanik  
som ovan / sama kuin yllä / as above Böcker att köpas från Bokhandeln i Stockholm. Beställt av LLL
  Enblom Lagsamling - 8:  
  Nilsson Scandinaviska foglar andra Uplagan - 6:32.  
  Gruber handlexicon i gamla classiska mythologien - 1:24  
  Nordblad Sundhets Lärobok - 24  
  Andra häftet af Svenska anekdoter -40.  
  Hartman flora 3dje Uplagan - 2:24 (icke botanologien)  
  Lundgren andra Uplagan af Biblisk historia - 1:  
  Göschel Hegel och hans tid - 1:16.  
  [Schæle] Charta öfver Luleå Lappm. af Schæle - 3:  
  Lekkamraten - 1:  
  Jordgloben i fickformat - 1:16.  
  Summa 27.32.  
L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1841-12-02 Jag började då följa de föreskrifter, som jag fann i Läkare Läkareböcker, men vilka?
  böcker.  
<Adressaten på kuvertet> Ammanuensen Herr Gabr Marklin Upsala De böcker, som jag fått till låns af bror, tror jag mig böra  
Káresuando den 9de Maj 1846 återställa,  
L. L. Læstadius till C. J. Sundevall 1846-12-01 var god och köp för Beställt av LLL
  min räkning Excursions Flora af Hartman, samt Systema Vegetabilium  
  Scandinaviæ af Fries  
L. L. Læstadius till Carl Hartman Jr. 22 Okt. 1849 eller senare jag hade förmånen emottaga Böckerna[,] Tidskriften Botaniska Mottagits av LLL
  Notiser, Excursions T[?] 2dra Uplagan, och Anteckningar vid Linnes  
  Herbarium: Detta sistnämnde var högst intressant  
L. L. Læstadius till Carl Hartman Jr. 1853-10-16 Tacksägelse för de tillbudna småböckerna och Botaniska Tidskriften. LLL tackar ja till erbjudande
Lars Levi Læstadius till Carl Gustaf Indebetou 1825-01-07 Min Bok om Lappmarken håller nu på att Uppodlingar av LLL själv
  recenseras i Hernösands Stifts Tidning; hvilken som recenserat den i  
  Stockholms Posten för maji månad vet jag icke.  
1832 Indebetou Carl Gustaf (skuld) Wahlenbergs Flora Lapponica  
L. L. Læstadius till Elias Fries 1826-11-25 Så framt jag icke bedrager mig, synes det af Tit. bref, som skulle Tit. LLL efterlyser boken
  hafva haft den godheten att sända Sitt Systema Mycologium <sida3> med  
  brefvet, men denna kärkomna sändning har ännu icke kommit mig till handa.  
L. L. Læstadius till A. A. Retzius 1829-04-29 Jag tackar ödmjukeligen för de hit[-]sände <sida2> knifvarne och Boken, Vilken bok?
  som jag riktigt fick med Hofsett.  
Laestadius brev till okänd person i Stockholm 1829-09-28 medan jag saknar sjelfva Boken, der man kunde jemföra, Vilken bok?
  om allt som der är anfördt om åtskilliga i lappmarken förekommande djur  
  stämmer öfverens med en erfarenhet, som lappska jägare hafva.  
<mottagare och adress på brevkuvertet> Adjuncten och Intendenten vid med anhållan, att Bror i händelse vistelsen är i Stockholm, täcktes höra Efterlysning av LLL
Kongl. Vet. Societet i Upsa[la] Högädle Herr Gabr. Marklin Upsala efter på Mag. Viborgs Boklåda, om något Paquet från Fries addresserade  
Karesuando den 28de Junii 1833 [505] till mig funnos der.  
Laestadius brev till Magister Jac. G. Agardh 20 Juli 1835 P.S. Skulle Tit. vilja tjena mig med något i litterär väg, så fore Tit. förf. Önskemål av LLL
  Lärobok i organografien det nödvändigaste, dernæst Species algarum.  
DÅRHUSHJONET FÖRORD 1. Heinroths Anthropologi, öfversättning af Ranken, tryckt i Stockholm 1837  
  2. Psychologi af Petrelli, tryckt i Linköping 1845  
  3. Passionerna af Descuret, öfversättning af Ekström, tryckt i  
  Norrköping 1847  
  4. Menniskan af Combe, öfversättning, Upsala 1840  
  5. om Lifvet och Döden af Bichat, öfversättning af Wallberg,  
  tryckt i Stockholm 1805  
  6. Moral Philosophiens system  
  af Martensen, öfversättning, tryckt i Stockholm 1841  
  7. Carus: Psyche zur Entwicklungsgeschichte der Seele, Stuttgart 1851  
  8. Spielman: Diagnostik der Geistes Krankheiten, Wien 1855.  
År 1861. den 8de April förrättades bouppteckning efter aflidne Prosten 1 finsk Bibel ( 5 Riksdaler)  
och Riddaren af kongl. Franska Heders Legionen Lars Levi Laestadius, Sterbhusets boksamling kan till värde icke bestämmas förrän densamma blifver   
  försåld, för hvilket ändamål böcker<n>a äro nedskickade